ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ

ତଳେ ଲେଖାଥିବା ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାହା ଖୋଲିବ।
 ସର୍ଗ ୧  ସର୍ଗ ୨-୩  ସର୍ଗ ୪-୫  ସର୍ଗ ୬-୭  ସର୍ଗ ୮-୯-୧୦  ସର୍ଗ ୧୧-୧୨

ସର୍ଗ ୧
ତଳେ ଆସୁଥିବା ଫ୍ରେମ୍‌ର ଉପର ଓ ତଳ ଧାରର ବାମ କଣରେ ଥିବା ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ଯାଇହେବ।