ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ

ତଳେ ଲେଖାଥିବା ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାହା ଖୋଲିବ।
 ସର୍ଗ ୧ ସର୍ଗ ୨-୩ ସର୍ଗ ୪-୫ ସର୍ଗ ୬-୭ ସର୍ଗ ୮-୯-୧୦ ସର୍ଗ ୧୧-୧୨

ସର୍ଗ ୧
ତଳେ ଆସୁଥିବା ଫ୍ରେମ୍‌ର ଉପର ଓ ତଳ ଧାରର ବାମ କଣରେ ଥିବା ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଆଗକୁ ବା ପଛକୁ ଯାଇହେବ।